"IF" IN RUDYARD KIPLING’S POEM "IF": TRANSLATORS’ INTERPRETATIONS OF MODAL VALUES

  • Olena Mazur
  • Olha Tribushna
Keywords: translation, interpretation, poetry, modality, textual modality, deontic, epistemic and dynamic modality, modal values actualisation

Abstract

The paper studies modal values reproduction of R.Kipling's poem "IF" in the Ukrainian translation. It is proved that modal values are actualised explicitly at grammatical level by the means of verbal categories of time and person, inclination (indicative and incentive), participles, constructions with non-verbal forms, word combinations and implicitly – by the means of graphic markers.

References

1. Бабічева Н. Деонтична модальність як реалізатор прескриптивної семантики // Н. Бабічева // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер. «Філологічні науки». – № 16 (179). – С. 3–11.
2. Балли III. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Шарль Балли. – М. : Свет, 2001. – 129 с.
3. Варенко Т. Компаративний аналіз значень модальних дієслів у сучасній англійській мові [Текст] / Т. Варенко //Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип. 32. – С. 87– 90.
4. Вихованець І. Українська мова: Енциклопедія / [ред. : Русанівський В. М. та ін.]. – 3-є вид. – К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2007. – 856 с.
5. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. –
Изд. 4-е, стереотип. – М : КомКнига, 2006. – 144 с.
6. Голікова О. Переклади вірша Р. Кіплінга "Якщо" Стуса, Донцова та Стріхи в світлі теорії еквівалентності / О. Голікова, В. Мирошниченко // Актуальні проблеми загальної та професійної освіти : [зб. наук. пр.] – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – С. 473–486.
7. Дерік І. Антропоцентричний вимір перекладу поетичних творів (на матеріалі російських і українських перекладів поезії Р. Кіплінґа "If" / І. Дерік // Вісник "Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2014. – С. 59–70.
8. Єщенко Т. Лінгвістичний аналіз тексту : [навч. посібник] / Т. Єщенко. – К. : Академія, 2009. – 264 с.
9. Іванова В. С. Засоби вираження модальності в англійській та українській мовах / В. С. Іванова, Н. С. Кудрявцева // Матеріали VІІІ Всеукр. студ. науково-практ. конф. "Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі" (13 квітня 2017 р.). – Херсон : ХНТУ, 2017. – С. 76–78
10. Кіплінґ Дж. Р. Межичасся : Поетичні твори / [Упоряд. В. Чернишенко]. –Тернопіль : Навч. книга–Богдан, 2009. – 304 с.
11. Кіплінґ Дж. Р. Сім морів : Поетичні твори / Джозеф Ред’ярд Кіплінґ / [Упоряд. В. Чернишенко]. [Електронний ресурс] / – Режим доступу до джерела: https://bohdan-books.com/upload/iblock/34d/34dae852153b94fb2cbd210fe2e2c37b.pdf.
12. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту : [посібн. для студ. ВНЗ] / М. Крупа. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 432 с.
13. Мирошниченко И. В. Лингвистический анализ текста : [конспект лекций] / И. В. Мирошниченко. – М. : А-Проир, 2009. – 224 с.
14. Підготовка до ЗНО з української мови / Освітній портал "Академія". [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=1377.
15. Приходько В. Переклад як інтерпретація / [Електронний ресурс] / В. Приходько – Режим доступу до джерела: http://eprints.zu.edu.ua/776/1/5.pdf.
16. Приходько В. Проблеми іншомовної рецепції та інтерпретації фразеологізмів / [Електронний ресурс] / В. Приходько – Режим доступу: http://duan.edu.ua/uploads/vidavnitstvo-15-16/12559.pdf
17. Словник української мови. Академічний тлумачний словник в 11 т. [Електронний ресурс] – Режим доступу до джерела: http://sum.in.ua/s/jakshho
18. Стріха М. Улюблені англійські вірші та навколо них / [пер. та упоряд. Максим Стріха]. – К. : Факт, 2003. – 456 с.
19. Трібушна О. М. Засоби актуалізації оцінно-модальних значень в поезії Р. Кіплінга / О. М. Трібушна, О. В. Мазур // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Перекладознавство та міжкультурна комунікація". – 2017. – № 1. – C. 54–57.
20. Facchinetti R. Modality in Contemporary English / Roberta Facchinetti, Manfred Krug, Frank Palmer. – Mouton de Gruyter, 2003. – 396 р.
21. Kaushanskaya V. L. A Grammar of the English language rye [Електронний ресурс] / V. L. Kaushanskaya. – Режим доступу до джерела: http://vk.com/doc8069473_229802203
22. Seonaid Beckwith S. Advanced conditionals explained / [Електронний ресурс] / S. Beckwith. – Режим доступу до джерела: http://www.perfect-english-grammar.com/support-files/advanced-conditionals-explained.pdf.
Published
2017-12-05
Pages
115-122
Section
SECTION ІІІ. TEXT LINGUISTICS AND CONTEXTUAL MANIFESTATIONS OF LEXICAL UNITS