CLOTHES VOCABULARY AS FIGURATIVE AND EXPRESSIVE MEANS OF THE POETIC LANGUAGE IN „PAN TADEUSZ”

  • Olena Voytseva
Keywords: clothing vocabulary, stylistically marked means, literary text, Polish language, Adam Mickiewicz

Abstract

The article focuses on the lexical and stylistic analysis of clothes vocabulary as one of the most important figurative and expressive means in the epic "Pan Tadeusz" by A. Mickiewicz. While using names of clothing items that were typical of late XVIII and early XIX century and that were worn by the nobility (szlachta) and the petty bourgeoisie(żupan, kontusz, pas, konfederatka), by the peasantry (siermięga, katanka, łapcie z kory), the author reveals their logical and connotative meaning (pragmatic, axiological and associative images). Stylistically marked (emotionally and expressively coloured words: pudermanik, spódniczka, zauszniczka, pończoszki, wstążeczka, kitka; stylistic synonyms: polska szata – polskie ubranie, czamara – czamarka – sukmana –  taratatka) and stylistically neutral names of clothing create expressiveness of the poem, affect the reader's comprehension of the artistic space, performed by A. Mickiewicz.

References

1. Бахтин М. М. Проблема текста (опыт философского анализа) / М. М. Бахтин // Вопросы литературы. – 1976. – № 10. – С. 122–151. [Электронный документ]. – Режим доступа: http://www.infoliolib.info/philol/bahtin/probltext.html#1
2. Кубрякова Е. С. Семиотические аспекты в изучении категории одежды /
Е. С. Кубрякова, Г. Г. Бондарчук // Вестник Московского гос. лингв. ун-та. – 2007. – № 532. – С. 81–88.
3. Borejszo M. Nazwy ubiorów we współczesnej polszczyźnie / M. Borejszo. – Poznań : Wydawnictwo WiS, 2001. – 220 s.
4. Krupianka A. Ze studiów nad słownictwem „Pana Tadeusza”. Słownictwo ubioru szlacheckiego / A. Krupianka // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska. – 1993, z. 40 (246). – S. 41–59.
5. Stachurski E. Słownictwo „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza na tle tekstów innych poematów romantycznych / E. Stachurski. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. – 262 s.
6. Turnau I. Słownik ubiorów: tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 1999. – 214 s.
7. Voytseva O. A. Means and ways of naming women’s outerwear (in modern Russian and Polish languages) / О. А. Voytseva // Слов’янський збірник: зб. наук. пр. – Чернівці : Букрек, 2015. – Вип. 19.– С. 151–165.
Published
2017-12-05
Pages
095-101
Section
SECTION ІІІ. TEXT LINGUISTICS AND CONTEXTUAL MANIFESTATIONS OF LEXICAL UNITS