WORD-FORMATION POTENTIAL OF THE ENGLISH WORD «MEDIA» IS IN UKRAINIAN LANGUAGE

  • Volodymyr Oleksenko
Keywords: neolexemes, word-formation potential, lexical innovations, word-formation processes, borrowing, the English word, lexico-semantic groups

Abstract

Word-formation potential is set in the article, the lexico-semantic features of neolexemes are detected and analysed from the English word «media». On wide actual material the pecul of adaptation of the English word «media» are traced as the constituent of new derivatives The analysis of then demonstrates the word-formation productivity of the English word «media» in the Ukrainian language. This word borrowed at the beginning ХХ century of this word is commonly

used in the modern Ukrainian language now instead of bulky word-combination «means of MASS-MEDIA Information» created on its base abbreviation a new formed word, being compactit, appeared to be more suitable for a word-formation.

Key words: neolexemes, word-formation potential, lexical innovations, word-formation processes, borrowing, the English word, lexico-semantic groups.

References

1. Архипенко Л.М. Іншомовні лексичні запозичення в українській мові: етапи і ступені адаптації (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця ХХ – початку ХХІ ст.) / Л.М. Архипенко: автореф. дис. …канд. філол. наук. – Харків: Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2005. – 20 с.
2. Битківська Я.В. Тенденції засвоєння та розвиток семантики англіцизмів у сучасній українській мові / Я.В. Битківська дис. …канд. філол. наук. – Тернопіль: Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2008. – 368 с.
3. Віняр Г.М., Шпачук Л.Р. Словник новотворів української мови кінця ХХ століття // Г.М. Віняр, Л.Р. Шпачук. – Кривий Ріг, 2002. – вип. 2. – 232 с.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та СД) [Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. – К.: Ірпінь: ВПФ «Перун», 2001. – 1440 с.
5. Городенська К.Г. Нові запозичення і новотвори на тлі фонетичної та словотвірної підсистем української літературної мови / К.Г. Городенська // Українська термінологія і сучасність. – Вип. VIII. – К., 2009. – С. 7-11.
6. Городенська К.Г. Нові явища та процеси в українському словотворенні: динаміка чи деструкція словотвірних норм / К.Г. Городенська // Українська мова, 2013. – № 2. – С. 3-12.
7. Дьолог О.С. Процесс адаптации новейших английских заимствований в современном украинском языкознании / О.С. Дьолог // Уч. зап. Таврическ. нац. ун-та им. В.И. Вернадского. – Сер. «Филология. Социальные коммуникации». – 2011. – Т. 24 (63). – № 4. – Ч. 2. – С. 118-121.
8. Жлуктенко Ю.А. Лингвистические аспекты двуязычия / Ю.А. Жлухтенко. – К.: Вища школа, 1974. – 176 с.
9. Загнітко А.П. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни: у 4 т. – Т. 2 / А.П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 350 с.
10. Земская Е.А. Активные процесы современного словопроизводства / Е.А. Земская // Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995). – 2-е изд. – М.: Языки русской кульуры, 2000. –
С. 90-141.
11. Карпіловська Є.А. Динаміка сучасної української мови в словниках нового покоління (проект серії словників нової української лексики / Є. А. Карпіловська // Українська мова. – 2004. − № 3. – С. 3-29.
12. Карпіловська Є.А. Вторинна номінація у сучасній українській мові: тенденції розвитку / Є.А. Карпіловська // Лінгвістичні студії. – 2010. – Вип. 20. – С. 28-32.
13. Кислюк Л. П. Словотвірний потенціал запозичень у сучасній українській літературній мові (на матеріалі англійських та німецьких запозичень) / Л. П. Кислюк: автореф. дис. … канд. філол. наук. – К.: НАН України, Ін-т української мови, 2000. – 19 с.
14. Кислюк Л. Функціонування та словотвірний потенціал неозапозичень у сучасній українській мові / Л. Кислюк // Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Філологія. – Випуск XV-XVIII. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – 730 с.
15. Клименко Н.Ф. Неологізування в українській мові в часи глобалізації / Н.Ф. Клименко // V Міжнародний конгрес Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 38 – 42.
16. Клименко Н.Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі: [монографія] / Н.Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л.П. Кислюк. – К.: Видавничий дім Дмитра Бурого, 2008. – 336 с.
17. Климович С.М. Структурно-семантичні типи аброутворень в українській мові / С. Климович: автореф. дис. … канд. філол. наук. – Херсон, 2008. – 20 с.
18. Кочан І.М. Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові / І.М. Кочан. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 519 с.
19. Лейчик В.М. О некоторых современных способах словообразования / В.М. Лейчик // Особенности словообразования в научном стиле и норме. – Владивосток, 1983. – С. 7-18.
20. Мазурик Д.В. Інноваційні процеси в лексиці сучасної української літературної мови (90-і роки ХХ ст.) / Д.В. Мазурик: автореф. дис. … канд. філол. наук. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2002. – 21 с.
21. Мазурик Д.В. Нове в українській лексиці / Д.В. Мазурик: Словник-довідник. – Л., 2002. – 130 с.
22. Навальна М.І. Динаміка лексикону української періодики початку ХХІ ст.: [монографія] / М.І. Навальна. – К., Інститут української мови; Видавничий дім Дмитра Бурого, 2011. – 328 с.
23. Нелюба А.М. Лексико-словотвірні інновації (1983-2003) / А.М. Нелюба. – Х., 2004. – 136 с.
24. Нелюба А., Нелюба С. Лексико-словотвірні інновації (2004-2006): Словник. – Х.: Майдан, 2007. – 144 с.
25. Олійник А.Д. Роль запозичень-англіцизмів у розвитку сучасної української мікроекономічної термінології / А.Д. Олійник: автореф. дис. … канд. філол. наук. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2002. – 20 с.
26. Паламарчук Л.С. Лексико-семантичний розвиток мови / Л.С. Паламарчук // Мовознавство. – 1982. – № 4. – С. 3-7.
27. Романюк Ю.В. Словотворчий потенціал нових засобів номінації в сучасній українській мові / Ю.В. Романюк // Мови і культури у новій Європі: контакти і самобутність: Збірник наукових доповідей. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – 672 с.
28. Русско-украинский словарь иностранных слов. − Х., 1999.
29. Словотворчість незалежної України. 1991-2011: Словник; Укладач А. Нелюба. – Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 2012. – 600 с.
30. Стишов О.А. Динамічні процеси в лексико-семантичній системі та словотворі української мови кінця ХХ ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації) / О.А. Стишов: дис. … д-ра філол. наук. – К., 2003. – 597 с.
31. Стишов О.А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) / О.А. Стишов. – 2-ге вид., переробл. – К.: Пугач, 2005. – 388 с.
32. СЛОВНИК.net, 2006 – 2010 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.slovnyk.net/ about (опрацьовано станом на 30.09.2010).
33. Струганець Л.В. Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття / Л.В. Струганець. – Тернопіль, 2002.
34. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2007. – 856 с. – Вид. 3-є, зі змінами і доповненнями.
35. Федорець С.А. Англійські запозичення в мові сучасної української реклами / С.А. Федорець: дис. … канд. філол. наук / Харків: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2005. – 203 с.
36. Фурса В.М. Семантико-граматичне та словотвірне освоєння невідмінюваних імен / В.М. Фурса. – К.: Інститут української мови НАН України, 2005. – 252 с.
Published
2018-04-04
Pages
117-127
Section
CHAPTER III. THE TOPICAL PROBLEMS OF NAMING